கணினித்தமிழ்ப் பயிற்சி – Tamil Computing Training

சென்னையை அடுத்த காட்டாங்குளத்தூரில் அமைந்துள்ள SRM அறிவியல் & தொழில்நுட்பத் தமிழ்ப்பேராயத்தில் கணினித்தமிழ் அடிப்படையும் பயன்பாடும் – Fundamentals & Use of Tamil Computing எனும் ஒருமாதகாலச் சான்றிதழ்ப் படிப்பு 6வது ஆண்டாக 07.05.2018 முதல் 31.05.2018 வரை நடைபெறவுள்ளது. கணினியின் அடிப்படைப் பயன்பாடுகளும் அதில் தமிழைப் பயன்படுத்துவதற்குரிய வழிமுறைகளும் பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பயிற்சியின் வாயிலாகத் தங்களது கணினிசார்ந்த பணிகளைத் தாங்களே செய்துகொள்ள முடியும். ஊடகத்துறையிலும் பிற கணினித்துறை சார்ந்த அலுவலகங்களிலும் பணிவாய்ப்புகளைப் பெறமுடியும். பள்ளி, […]

Continue Reading